161st St./Yankee Stadium station, the Bronx (B, D)

[item4] [item1] [item2] [item3]